top of page

הרס והשחתה

 ,האינטימיות הביתית מתפרקת אם זה בתוך הבית פנימה ואם זה בפרוק הבית והשחתתו נותרים רק עקבות למה שהיה בית ולאנשים שחיו בתוכו.

 האינטימיות של תכולת הבית, החלל והחפצים של מי שהיינו,מּוצאים החוצה, מושלכים, הופכים לנוף של חורבות

שבו האישי ביותר מסומן כחלק מאירועי ההיסטוריה, גדולים וקטנים כאחד. ציורים אלה מלוקטים ממקורות שונים, ביניהם  תצלומי הרס מן הצד הפלסטיני ומן הצד הישראלי שהתפרסמו בעיתונות במהלך מלחמת צוק איתן. בכל ציור מספר נקודות מבט .

 

.

bottom of page